top of page
3 (4).png

در کتاب «کی کرگدن ارزان می خواهد» شل سیلوراستاین به همه کارهایی که می‌شود با یک کرگدن ارزان انجام داد، اشاره می‌کند.

این کتاب مانند بیشتر کارهای شل سیلوراستاین، همراه با طنزی است که مختص خود او است و از زبان پسری روایت می‌شود که می‌خواهد کرگدن‌اش را بفروشد و تمام مزایا و معایب کرگدن را می‌گوید.

کتاب دوزبانه است و به‌خاطر اهمیت تصویر در تکمیل داستان، در کتاب‌های تصویری دسته‌بندی می‌شود.

کی کرگدن ارزان می خواهد - دو زبانه

C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page