top of page
3 (4).png

«کتاب پدربزرگ ها» از پدربزرگ‌های متفاوت می‌گوید. آن‌هایی که چیزهای مختلف جمع می‌کنند، آن‌هایی که عکس‌های زیادی از ما دارند، در قلک‌مان پول می‌ریزند، آن‌هایی که قصه می‌گویند، بلند بلند حرف می‌زنند، اجازه می‌دهند دست به عینک‌شان بزنید، ما را می‌خندانند، به مدرسه می‌برند، با دوستان‌شان بیرون می‌روند و گاهی ما را هم بیرون می‌برند و بغل‌مان می‌کنند. پدربزرگ‌ها خیلی عزیز هستند. حتماً به آن‌ها بگوییم که دوست‌شان داریم.

پس از خواندن این کتاب، به دیدن پدربزرگ بروید یا عکس آن را به کودک نشان دهید. از پدربزرگ‌ها برای‌شان بگویید و خاطره‌های خودتان. «کتاب پدربزرگ ها» احساس‌ها و عواطف جهانی و فراگیر را در کودکان و بزرگ‌ترها برمی‌انگیزد. بهتر است والدین همراه با کودکان‌شان این کتاب را بخوانند تا لحظه‌های خواندن این کتاب برای هر دو شیرین شود.

کتاب پدربزرگ ها - دنیای دوست داشتنی من

C$7.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page