top of page
3 (4).png

سنجاب کوچولو گیج شده است!

تا دیروز یک‌عالمه برگ زیبا روی درختش بود.

اما امروز چی؟!

اوه‌اوه! یعنی چه اتفاقی افتاده؟!

نکند کسی آنها را برداشته!

داستان بامزه و خنده‌دار یک عدد سنجاب کوچولو که به همه‌جا سرک می‌کشد تا معمای برگ‌های گم‌شده را حل کند.

چه کسی برگ های من را برداشته؟

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page