top of page
3 (4).png

نورمن، دایناسور کوچولوی قصه‌ی ما، نامرئی نیست؛ فقط کمی خجالتی است و خیلی خوب بلد است قایم شود.

روز اول مدرسه از راه رسیده و او خجالت می‌کشد با بقیه‌ی دایناسورها دوست باشد و با آن‌ها بازی کند.

نورمن دلش می‌خواهد شجاعتی را که درونش پنهان شده است پیدا کند و دست از قایم شدن و خجالت کشیدن بردارد.

به‌نظرت نورمن موفق می‌شود؟

شون جولیان (Sean Julian) در این کتاب نشان می‌دهد که اصلا نباید از خجالتی‌بودن، خجالت بکشیم.

نورمن دایناسور خجالتی

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page