top of page
3 (4).png

هامفری، نهنگ بزرگ قصه‌ی ما،

وجب‌به‌وجبِ دریا را زیر و رو می‌کرد

و هر چیزی را که می‌دید جمع می‌کرد؛

راستش اصلاً هم برایش فرقی نمی‌کرد زیاد باشد یا کم...

فقط دلش می‌خواست بیشتر و بیشتر داشته باشد.

اما با همه‌ی آن چیزهایی که داشت،

همیشه احساس می‌کرد

جایی یک چیز خالی است!

 

داستان موزون و زیبایی که ارزش بخشش و مهربانی را به کودکان نشان می‌دهد. این داستان دلگرم‌کننده برای بلند‌خوانی بسیار مناسب است.

نهنگی که بیشتر می خواست

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page