top of page
3 (4).png

موش کوچولو به لنگه کفش قرمز کمک می‌کند که لنگه‌ دیگرش را که گم کرده پیدا کند، اما آیا لنگه کفش قرمز هم به او کمک می‌کند؟ چه کمکی؟ چه چیزی در زندگی خیلی مهم است؟ دوست داشتن دیگران....

سرانجام موش کوچولو که در تمام عمرش تنها بوده، می‌فهمد که زندگی فقط خوردن، بازی کردن و دنبال غذا گشتن نیست، بلکه داشتن همدم مناسب در زندگی از هر چیزی مهم‌تر است.

لنگه کفش قرمز

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page