top of page
3 (4).png

این کتاب تلفیق شیرینی از شعر، بازی، قصه و نمایش است که هر کدام ابزار مناسبی برای آموزش به کودکان است. انگشت ها در هر قصه از این کتاب، وارد ماجرای تازه ای می شوند و به بازیگرانی جدید، جاندار و زنده تبدیل می شوند.

بازی با انگشت ها

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page