top of page
3 (4).png

در کتاب « آ مثل آهو  » با نوعی بازی تصویری روبه‌رو می‌شویم. حرفی از حروف الفبا دیده می‌شود که با باز کردن تای کتاب، حرف تبدیل به یک شکل و تصویر می‌شود.

به طور مثال: حرف «آ» قسمتی از تصویر یک آهو می‌شود.

مخاطبان با کشف این موضوع با هیجان بیش‌تری دوست دارندحرف‌ها و تصویرهای بعدی را ببینند و در کشف آن‌چه کتاب از آن‌ها می‌خواهد سهیم شوند.

مخاطبان به اینکه تصویرها چه‌طور طراحی شده‌اند و چگونه به نمایش درآمده‌اند تمرکز می‌کنند. از این که در حروف، تصویر و شکلی را تصور کنند و در تصویرها، حرف خاصی را تجسم کنند، لذت می‌برند.

شکل حروف و تصویرها، ضمن آن‌که نگاه جست‌وجوگر مخاطب را در یافتن پدیده‌هایی که تداعی کننده‌ی چیزهای دیگری هستند تقویت می‌کند، به زبان‌شناسی قلمرو تصویری حروف الفبا می‌انجامد.

کتاب از مخاطبان می‌خواهد که در بازی‌هایی که تصویرها ایجاد کرده‌اند، شرکت کرده و در تجربه‌ی دیداری و بصری ویژه‌ای سهیم شوند.

کتاب « آ مثل آهو  » مخاطبان را در کار تغییر و تبدیل حروف به شکل‌های آشنا دخالت می‌دهد و از آن‌ها می‌خواهد که فعالانه در تصویرخوانی و جذب مفاهیم مشارکت کنند.

جلد دوم این کتاب، «ف مثل فیل» نام دارد.

آ مثل آهو

C$18.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page