top of page
3 (4).png

کلوچه‌ی شیرین داستان ما فکر می‌کند که باهوش نیست. تا اینکه یک روز خانم معلم گفت برای جلسه‌ی بعد باید چیزی خلق کنند. کلوچه چیزهای مختلفی را امتحان کرد اما در هیچ‌کدام نتیجه نگرفت. تا اینکه فکری به ذهنش رسید! و ...
چطور می‌توانی بهترینِ خودت باشی؟ شاید باید پیدا کنی به درد چه کاری می‌خوری و برایش تلاش کنی. موافقی؟

من باهوش هستم!

C$11.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page