top of page
3 (4).png

داستان هدهدی است که برای دیدن دوست خود از درختزار به شهر می‌رود. هدهد با دیدن عکس خود در شیشه‌ها فکر می‌کند که زیبا نیست و با لباس‌ها و لوازم مختلف سعی در پوشاندن خود می‌کند. اما در نهایت به کمک دوستش متوجه می شود که…

من این شکلی هستم؟

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page