top of page
3 (4).png

دست‌های مادر پر از نوازش است. من با دست‌های او همه‌ی سرماها را از یاد می‌برم. روزی مادر دست‌هایش را در رودی شست. رود نوازش دست‌های او را گرفت و با خود برد. از خودم پرسیدم: «رود نوازش دست‌های مادر را برای چه‌کسی می‌خواهد؟»

مادر

C$8.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page