top of page
3 (4).png

توضیحات:

مجموعة «قصّه های تصویری از پروین اعتصامی»، برای گروه سنّی (ب) و (ج) تدوین شده و دربردارندة داستان های آموزنده است. این مجموعه، اقتباسی از اشعار دیوان «پروین اعتصامی»، بانوی شاعر معاصر ایران است. در دفتر حاضر، داستان «گربه شیر نمی شه» بازنویسی شده است. در این داستان آمده: روزگاری، شیر بزرگی در بیشه ای زندگی می کرد. یک روز گربه ای را در جنگل دید. شیر نزد گربه رفت و به او گفت که دست از دزدی بردارد و به جنگل بیاید و در آنجا آزادانه زندگی کند. گربه حرف شیر را قبول کرد و دیگر به ده بازنگشت. وقتی شب شد، گربه که دل و جرأت شیر را نداشت، از کارش پشیمان شد. در همین حال، پلنگ گرسنه ای او را شکار کرد و گربه فرصت جبران اشتباه خود را پیدا نکرد.

قصه های تصویری از پروین اعتصامی ۶ (گربه شیر نمی شه)

C$4.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page