top of page
3 (4).png

غاز کوچولو دوست دارد مانند دیگری باشد: مانند خفاش از شاخه‌ها سر و ته آویزان شود، مانند توکا با صدای بلند آواز بخواند، مانند پنگوئن روی برف‌ها لیز بخورد و… مانند شیر غرش کند! او غازی است که دوست دارد توانایی جانوران دیگر را داشته باشد.

در طول داستان او رفتار جانوران مختلفی را تقلید می‌کند. اما وقتی تلاش می‌کند مانند شیر بغرد شیر عصبانی می‌شود و او را دنبال می‌کند. غاز در حین فرار کردن همه‌ی آن کارها را انجام می‌دهد و می‌فهمد که او هم این توانایی‌ها را دارد.

خواندن این داستان تصویری افزون بر این که مخاطب را تشویق می‌کند تا توانایی‌های خود را بشناسد او را با چند جانور و ویژگی‌های آن‌ها هم آشنا می‌کند.

غازی که نمی خواست غاز باشد

C$10.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page