top of page
3 (4).png

علی ورجه و پری ورجه بازیچه‌های مکانیکی هستند که پیشینه آن‌ها به گذشته‌های دور می‌رسد. آن‌ها آدمک‌هایی چوبی‌اند که روی دو میله عمودی و یک میله افقی نصب می‌شوند و با فشار روی دو چوبک عمودی، این آدمک‌ها ورجه ورجه یا پرش می‌کنند و با فشار بیش‌تر پشتک هم می‌زنند. علی ورجه در ایران بازیچه شناخته شده است و حتا برخی کارشناسان اسباب بازی آن را پدیده بومی ایران می‌دانند. بررسی های‌پژوهشی نشان می دهد این بازیچه جایگاهی فراتر از سرزمین ایران دارد و ریشه آن تا مصر باستان شناسایی شده است. بخشی دیگر از پیشینه این بازیچه به نمایش‌های عروسکی کهن و سده‌های میانه در هند و سپس اروپا می‌رسد.

علی ورجه - پری ورجه

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
C$25.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page