top of page
3 (4).png

این مجموعه شامل این کتاب‌ها است:

مامان خوشمزه، بابابزرگ خوشمزه، مامان‌بزرگ خوشمزه، خانواده خوشمزه، دوست خوشمزه.

 

کتاب «بابای خوش مزه» درباره‌ی بابا‌های جورواجور است. بابا‌هایی که با هم فرق دارند. احساس‌های مختلفی دارند و کارهای متفاوتی انجام می‌دهند. هر کدامشان یک کارهایی بلدند و یک‌جور کمکت می‌کنند.

کتاب «بابابزرگ خوش مزه» درباره‌ی ویژگی‌های بابابزرگ‌هاست. بابابزرگ‌ها جورواجورند و با هم فرق دارند. هر کدامشان یک جورند.

کتاب «مامان‌ بزرگ خوشمزه» درباره‌ی ویژگی‌های مامان‌بزرگ‌هاست. مامان‌بزرگ‌ها جورواجورند و با هم فرق دارند. هر کدامشان یک جورند.

کتاب «خانواده ی خوش مزه» درباره‌ی ویژگی‌های گوناگون خانواده‌هاست. خانواده‌هایی که با هم فرق دارند و جورواجورند.

کتاب «دوست خوش مزه» درباره‌ی رابطه با یک دوست خیلی صمیمی است؛ یعنی بهترین دوست. بهترین دوست از نظر هر کسی ویژگی‌های خاص خودش را دارد.

کتاب «مامان خوش مزه» درباره‌ی مامان‌های جورواجور است. مامان‌هایی که با هم فرق دارند. احساس‌های مختلفی دارند و کارهای متفاوتی انجام می‌دهند.

خانواده جور و واجور همراه کیف - مجموعه ۶ جلدی

C$45.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page