top of page
3 (4).png

کتاب مصوّر حاضر از مجموعة «نمایشنامة کودک امروز» است که برای گروه سنّی (ب) تدوین شده است. در این نمایشنامه آمده: مامان مرغه از دست پرطلا خیلی عصبانی بود؛ چون پرطلا به حرفش گوش نمی‌داد و بدون اجازة او بیرون می‌رفت. پرطلا هم که دید مامان مرغه اینقدر عصبانی است، رفت تا گرگ یا روباهی او را بخورد و مادرش از دست او راحت شود. پرطلا به هر حیوانی پیشنهاد داد که او را بخورد، هیچ کس قبول نمی‌کرد. تا اینکه روباه بدجنس پیدایش شد و خواست که پرطلا را بخورد. امّا مامان مرغه و بابا خروسه از راه رسیدند و جوجة خود را نجات دادند. پرطلا با این ماجرا یاد گرفت که به حرف پدر و مادرش گوش دهد.

جیک جیک کی منو می خوره؟ - نمایش نامه ی کودک امروز

C$12.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page