top of page
3 (4).png

از خانه می‌زنیم بیرون، راه می‌افتیم توی خیابان. به بزرگراه می‌رسیم اما ماشینمان خراب می‌شود. فکر می‌کنی کوتاه می‌آییم؟ نه! چون بابا می‌گوید: «جهانگردها هیچ‌وقت ناامید نمی‌شوند.» پس جهان مال من است.

ما باید همه‌ی جهان را با هم بگردیم، با دوچرخه، با قایق، با اسب، با…

تو هم به این جهانگردی دعوتی، چون جهان مال ماست.

جهان مال من است

C$15.00Price
Excluding GST/HST
    bottom of page